Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0351 424 13 58 info@deutschesprachschule.de
Společného evropského referenčního rámce (SERR)

>> Podrobný popis úrovní TestDaF (TDN)

Naše německé kurzy pokrývají šest úrovní A1 - C2 podle "Společného evropského referenčního rámce". Každá úroveň učení zahrnuje čtyři kritéria:

  • poslech s porozuměním
  • čtení s porozuměním
  • slovní vyjádření
  • písemný výraz

Elementární používání jazyka

Základní stupeň A1
Rozumím známým každodenním výrazům a jednoduchým větám, které se vztahují na uspokojování konkrétních potřeb, a umím je používat. Umím představit sebe i druhé a klást druhým lidem otázky týkající se jejich osoby – např. kde bydlí, jaké lidi znají nebo jaké věci mají – a umím odpovídat na otázky tohoto druhu. Dorozumím se jednoduchým způsobem, když partnerka nebo partner v rozhovoru mluví pomalu a zřetelně a jsou ochotni pomoci.

Základní stupeň A2
Rozumím větám a často používaným výrazům, které souvisí s oblastmi bezprostředního významu (např. informace o osobách a o rodině, nákupech, práci, bližším okolí). Dorozumím se v jednoduchých, rutinních situacích, ve kterých jde o jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných věcech. Umím popsat jednoduchými prostředky původ a vzdělání, přímé okolí a věci v souvislosti s bezprostředními potřebami.

Samostatné používání jazyka

Střední stupeň B1
Rozumím hlavním bodům, když se používá standartní jazyk a když jde o známé věci z práce, školy, volného času atd. Zvládám většinu situací, se kterými se člověk setká na cestách v jazykové oblasti . Umím se jednoduše a souvisle vyjádřit o známých tématech a osobních oblastech zájmů. Umím informovat o zkušenostech a událostech, popsat sny, naděje a cíle a podat krátká zdůvodnění nebo vysvětlení k plánům a názorům.

Střední stupeň B2
Rozumím hlavním obsahům komplexních textů ke konkrétním a abstraktním tématům, rozumím odborným diskuzím ve vlastní speciální oblasti. Dorozumím se spontálně a plynně tak, že je dobře možný normání rozhovor s rodilým mluvčím bez velkého úsilí na obou stranách. Vyjadřuji se jasně a detailně k širokému spektru témat, umím objasnit stanovisko k nějaké aktuální otázce a udat výhody a nevýhody různých možností.

Kompetentní používání jazyka

Vrchní stupeň C1
Rozumím širokému spektru náročných delších textů a také implicitně jejich významům. Vyjadřuji se spontálně a plynně, aniž bych musel/a často znatelně hledat slova. Umím používat jazyk účinně a flexibilně ve společenském životě i v povolání nebo při vzdělávání a studiu. Vyjadřuji se jasně, strukturovaně a podrobně ke komplexním obsahům a přitom přiměřeně používám různé prostředky ke spojení textu.

Vrchní stupeň C2
Rozumím bez námahy prakticky všechmu, co čtu nebo slyším. Umím shrnout informace z různých písemných a ústních zdrojů a přitom reprodukovat zdůvodnění a vysvětlení v souvislostech. Vyjadřuji se spontálně, velmi plynně a přesně a umím rozlišovat jemné rozdíly také u  konplexních obsahů.